Jul 14 2011

W trzy miesiące liczba długów w Rejestrze Dłużników ERIF wzrosła o 30%

Po pierwszym półroczu 2011 roku w Rejestrze Dłużników ERIF było niemal 750 tys. rekordów. To oznacza, że w ciągu trzech miesięcy liczba obecnych tam długów wzrosła aż o ponad 30%. Wartość zadłużeń wpisanych do rejestru przekroczyła 3 miliardy złotych (to o 20% więcej niż na koniec marca br.).  Dane pochodzą z raportu zweryfikowanego przez KPMG, niezależną zewnętrzną instytucję audytującą.

 

Trzy miesiące temu, przy okazji pierwszego audytu naszego rejestru dokonanego przez KPMG, obiecaliśmy, że kwartalnie będziemy go poddawać takiemu badaniu. I teraz tej obietnicy dotrzymujemy – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.  – Chcemy, aby klienci naszego biura wiedzieli, że korzystają z wiarygodnej bazy. Chcemy aby wiedzieli, jak zmienia się  liczba posiadanych przez nas danych o dłużnikach. Dla każdego przedsiębiorcy wiedza o rzetelności płatniczej jego potencjalnych klientów lub kontrahentów ma przecież kluczowe znaczenie. Dlatego uważamy, że transparentność rynku informacji gospodarczych jest korzystna dla wszystkich, a w szczególności dla podmiotów korzystających z BIGów – dodaje prezes ERIF.

Z raportu wynika, że wśród ponad 746 tys. spraw zgromadzonych w bazie Rejestru Dłużników ERIF prawie 711 tys. (95%) dotyczy długów konsumentów. Pozostałe 35,3 tys. spraw to długi firm. Łączna wartość zadłużenia konsumentów wpisanych do ERIF na koniec II kwartału b.r. wynosiła 2,9 miliarda zł. To oznacza wzrost w tej grupie o prawie 12% wobec danych z raportu na koniec marca. Wpisane do ERIF długi podmiotów niebędących konsumentami (czyli przedsiębiorstw) w połowie roku miały wartość ponad 177 mln zł. To wzrost o ponad 4% wobec 170 mln odnotowanych trzy miesiące wcześniej.

Dłużnicy-konsumenci obecni w Rejestrze Dłużników ERIF nadal posiadają najwięcej zaległości wynikających z nieregulowania należności za produkty bankowe. Udział ilościowy konsumenckich długów tego rodzaju w całej bazie ERIF jest jednak nieco mniejszy niż w poprzednim kwartale. Długi z tytułu kredytów, pożyczek, kart kredytowych, zadłużeń na rachunkach bankowych stanowią obecnie prawie 64 % spraw (pod względem ilości) i 70% (pod względem wartości). To oznacza spadek odpowiednio o 6% i 2% w odniesieniu do wyników z pierwszego kwartału. Wzrósł za to udział ilościowy dopisywanych do ERIF zadłużeń z tytułu usług telekomunikacyjnych głównie telefonii komórkowych. Obecnie spraw tego typu jest 27%. To o 3% więcej niż trzy miesiące temu. W rejestrze odnotowywane są także inne długi konsumenckie m.in. alimentacyjne i z tytułu umów ubezpieczeniowych.

 

Poprzednia edycji raportu pokazywała, że długi przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF wynikały głównie z zaległości w opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych. Tym razem jest podobnie, ale odsetek tego typu spraw wzrósł. W marcu było ich 64%, a ich wartość stanowiła prawie połowę wartości wszystkich obecnych w ERIF zadłużeń podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na koniec czerwca ich udział ilościowy wzrósł już do ponad 77%, a udział wartościowy do ponad 58%. To oznacza zwiększenie odsetka o 13% pod względem ilości spraw i o 8% pod względem ich wartości.

 

Na wzrost liczby danych w Rejestrze Dłużników ERIF ma wpływ rosnące zaufanie przedsiębiorców i konsumentów do tego rodzaju instytucji. Coraz większa liczba przedsiębiorców chce korzystać z BIG, bo przekonuje się, że biura informacji gospodarczej są skutecznym narzędziem motywującym dłużników do spłaty zobowiązania. Zasoby Rejestru Dłużników ERIF rosną także dzięki portfelom wierzytelności, które nabywa Grupa KRUK. Dłużnicy, którzy mimo propozycji polubownego rozwiązania problemu zadłużenia unikają kontaktu oraz spłaty długu, są konsekwentnie wpisywani  do Rejestru.

Każdy z nas może sprawdzić, czy jego dane zostały dopisane do Rejestru Dłużników ERIF. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem internetowego serwisu InfoKonsument.pl. Dzięki niemu, po zarejestrowaniu się na stronie www.infokonsument.pl, można sprawdzić, czy ktoś wpisał nas na listę dłużników i za co, a także czy jakaś firma pobierała z Rejestru Dłużników ERIF informacje na nasz temat.