Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  COVID-19 obniżył wyniki KRUKa w 1 kwartale o ponad 125 mln zł

  2020-05-30

  KRUK w pierwszej części 2020 roku – podsumowanie:

  Pomimo mocnej EBITDA gotówkowej COVID-19 przekłada się na szacowaną stratę finansową Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku

  2020-05-22

  KRUK pomimo rekordowych spłat w I kwartale 2020 roku oraz szacowanej rekordowej EBITDA gotówkowej*, ale zgodnie z wymogami księgowymi (MSSF 9), uwzględnił oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 przy szacowaniu wstępnych wyników za I kwartał i dokonał weryfikacji spodziewanych, przyszłych wpłat. W konsekwencji Grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli w wysokości -125 mln zł, co przełożyło się na wstępnie szacowaną, skonsolidowaną stratę netto Grupy w wysokości 62 mln zł za 1 kwartał 2020 roku. Szacowana wstępna EBITDA gotówkowa Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł i była o 15% większa w stosunku do roku poprzedniego.

  Zmiany w zarządzie KRUK S.A.

  2020-05-01

  W dniu 30.04.2020 roku KRUK S.A. poinformowała o zmianach w składzie zarządu spółki. Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Dotychczasową funkcję będzie pełnić do 28 maja tego roku. Równocześnie Piotr Krupa zarekomendował Radzie Nadzorczej KRUK S.A., aby z dniem 29 maja do zarządu spółki dołączył Piotr Kowalewski, który od ponad 16 lat ściśle współpracował z Agnieszką w KRUKu i budował z nią wspólną wizję i rozwój obszaru zarządzania wierzytelnościami. Piotr (39 lat) aktualnie pełni rolę dyrektora odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Niezabezpieczonymi Wierzytelnościami Detalicznymi w całej Grupie KRUK.

  KRUK rozpoczyna prace nad VII Programem Emisji Obligacji Publicznych

  2020-04-22

  Zarząd KRUK S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł. W jego ramach Spółka będzie mogła  przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych (Obligacje) przez kolejny rok od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Pomimo dobrych spłat i stabilnej sytuacji płynnościowej KRUK spodziewa się negatywnego wpływu Covid–19 na wyniki I kwartału

  2020-04-11

  KRUK zainwestował w I kwartale 2020 roku ponad 57 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 505 mln zł. Spadek inwestycji o 68% względem poprzedniego roku to efekt globalnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, na skutek której Grupa ograniczyła swoją aktywność inwestycyjną. W pierwszym kwartale KRUK inwestował przede wszystkim w portfele detaliczne na dwóch rynkach – w Polsce i Rumunii. 

  KRUK rozpoczyna skup obligacji własnych

  2020-04-01

  zarząd KRUK S.A. podjął uchwałę o przeprowadzeniu skupu części zdematerializowanych obligacji własnych, o wartości nominalnej dla jednej obligacji, w zależności od serii, wynoszącej 100 złotych lub 1.000  złotych. Skup obligacji może trwać do 30 września 2020 roku. Skupione obligacje zostaną umorzone po ich wartości nominalnej, w terminie do 30 września 2020 r. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu nie przekroczy 25 mln złotych.

W mediach

Źródło Data Publikacji Tytuł wiadomości
wprost.pl 2020-06-18 14:00 Zapomniany Kruk poczeka na Perkoza? Gra o polskie śmigłowce wojskowe
stockwatch.pl 2020-06-02 17:15 Kruk: Kryzys 2007/2008 przyczynił się do naszego wzrostu. Możliwe, że tak będzie i tym razem
stockwatch.pl 2020-06-01 09:41 Covid-owe blizny – omówienie sprawozdania finansowego Kruk po I kw. 2020 r.
parkiet.com 2020-05-30 10:28 Kruk: Wciąż pozostaje wiele znaków zapytania
stockwatch.pl 2020-05-29 14:17 Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br.
stockwatch.pl 2020-05-28 18:57 COVID-19 obniżył kwartalny wynik Kruka o ponad 125 mln zł
stockwatch.pl 2020-05-22 14:36 Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r.
parkiet.com 2020-05-22 13:57 Kruk ze stratą w I kwartale
stockwatch.pl 2020-04-30 13:44 Agnieszka Kułton i Iwona Słomska odchodzą z zarządu Kruka
parkiet.com 2020-04-21 15:44 Kruk rozpoczyna prace nad kolejny programem emisji obligacji