Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  KRUK wraca na publiczny rynek obligacji

  2018-11-09

  Od 15 do 26 listopada będą trwały zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.) Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities.

  KRUK przyspieszył z inwestycjami w trzecim kwartale

  2018-10-29

  KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 roku:

  KRUK wrócił na rynek obligacji

  2018-10-16

  KRUK zakończył prywatną emisję i dokonał przydziału obligacji serii AE3 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat, a oprocentowanie będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p. Oferującym obligacje w imieniu emitenta był mBank S.A.. Emisja została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i była pierwszą emisją obligacji przeprowadzoną przez KRUK od czerwca 2017 r. (wówczas spółka wyemitowała papiery w euro) oraz pierwszą dokonaną w polskich złotych od grudnia 2016 roku.

  Mocne inwestycje KRUKa w trzecim kwartale

  2018-10-10

  KRUK zanotował bardzo dobry kwartał pod kątem inwestycji w portfele wierzytelności. W okresie od lipca do września 2018 roku Grupa zainwestowała 647 mln złotych w portfele wierzytelności i jest to jeden z najlepszych kwartałów w historii. W tym roku KRUK zainwestował już 1,05 mld złotych, czyli więcej niż w całym 2017 roku.

  KRUK kupił duży portfel konsumencki w Rumunii

  2018-10-04

  KRUK podpisał umowę zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Patria Bank w Rumunii. Wartość nominalna portfela składającego się z blisko 10 tys. spraw wynosi 230 mln złotych. Portfel będzie serwisowany przez KRUK Romania SRL. 

  KRUK zamyka I półrocze: nowy rekord spłat i zwiększona aktywność inwestycyjna na rynku polskim

  2018-09-09

  KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku: