Nov 26 2015

Duże zainteresowanie obligacjami publicznymi KRUKa

KRUK z sukcesem zakończył kolejną emisję obligacji serii W2 na rynku publicznym i przydzielił inwestorom papiery o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Ich termin zapadalności wynosi 5 lat przy oprocentowaniu zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę 2,9 p.p. Oferta przeprowadzona przez konsorcjum Domu Maklerskiego BDM oraz Domu Maklerskiego PKO BP spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, a redukcja wyniosła 85%.

Zakończona właśnie emisja dla inwestorów indywidualnych to potwierdzenie potencjału i dużego popytu na obligacje KRUKa na rynku publicznym. Inwestorzy złożyli zapisy prawie siedmiokrotnie przekraczające wartość oferowanych przez nas obligacji. – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Zakończenie emisji z sukcesem to kolejne w ostatnim czasie potwierdzenie naszej silnej pozycji na rynku. Niedawno przeprowadziliśmy udaną emisję obligacji na rynku prywatnym o wartości 100 mln zł. Systematycznie rośnie także grupa banków zainteresowanych finansowaniem dalszego rozwoju naszej Grupy Kapitałowej. ­– dodał Krupa.

Liczba oferowanych obligacji wynosiła 300 tys., przy wartości nominalnej 30 mln zł. Na obligacje spółki zapisało się prawie 1 000 inwestorów, czyli trzy razy więcej niż przy pierwszej emisji publicznej w 2013 roku. Złożyli oni zapisy na prawie 2 mln obligacji, czyli 200 mln zł. Średnia wartość jednego zapisu wyniosła 195 tys. zł. Obligacje serii W2 były emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Ważność prospektu wygasa 22 grudnia 2015 roku. Spółka rozważa uruchomienie kolejnego programu w przyszłym roku.

Będziemy rozwijać współpracę z inwestorami indywidualnymi, którzy mogą się spodziewać kolejnych emisji w przyszłości. Ich czas i wielkość będzie pochodną naszych potrzeb inwestycyjnych i budowy zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Znaczenie emisji obligacji na rynku publicznym w naszej spółce powinno rosnąć – powiedział Piotr Krupa.

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1 150 mln zł, z czego ok. 460 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej ponad 560 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-2021. W tym samym czasie Grupa planuje odzyskać ponad 2,3 mld zł z aktualnie posiadanych portfeli wierzytelności