Aktualności

Nov 05 2020

KRUK w 3 kwartale: mocne spłaty, dobra sytuacja płynnościowa i rekordowy wynik gotówkowy

W 3 kwartałach 2020 roku KRUK wypracował rekordową EBITDA gotówkową w wysokości 915 mln zł, o 8% więcej względem analogicznego okresu 2019 roku. W samym 3 kwartale EBITDA gotówkowa wyniosła 324 mln zł. Zysk netto w 3 kwartale 2020 wyniósł 54 mln zł. Narastająco, KRUK zniwelował stratę z poprzednich kwartałów, osiągając zysk netto na poziomie 34 mln zł od początku roku.   

Nov 02 2020

Szacunkowy zysk netto KRUKa za trzeci kwartał 2020 wynosi 54 mln zł, a wstępna EBITDA gotówkowa za trzy kwartały 2020 roku 915 mln zł

29 października 2020 roku Zarząd KRUK S.A. przekazał do publicznej wiadomości informacje, że wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK za 3 kwartał 2020 roku wynosi 54 mln zł.

Oct 16 2020

KRUK przedstawił szczegóły dotyczące skupu akcji – zapisy potrwają do 13 listopada

W dniu dzisiejszym KRUK przedstawił szczegóły oferty skupu akcji kierowanej do swoich akcjonariuszy. Zapisy na sprzedaż akcji w zaproszeniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada 2020. Santander Biuro Maklerskie zostało wybrane na dom maklerski, który ma przeprowadzić skupw imieniu spółki.Akcjonariusze będą mogli również składać zapisy w  domach maklerskich, w których są  prowadzone ich rachunki papierów wartościowych i do których przypisane są akcje KRUKa.

Oct 11 2020

KRUK – dobre spłaty i otwierający się rynek sprzedaży wierzytelności w 3 kwartale 2020

Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły za pierwsze 3 kwartały 2020 roku 1 346 mln zł, czyli o 3% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku.

Sep 26 2020

KRUK zakończył emisję 250 000 obligacji serii AK1 z redukcją na poziomie 61%

25 września 2020 roku KRUK dokonał przydziału 250 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK1 o łącznej wartości nominalnej równej 25 mln zł. Zapisy trwały od 10 do 23 września 2020 roku. Była to pierwsza emisja Spółki w ramach nowego VII Programu Obligacji. Zainteresowanie obligacjami znacznie przekroczyło podaż. Stopa redukcji wyniosła 61%.

Sep 07 2020

KRUK rusza z pierwszą emisją obligacji pod VII Programem obligacji

7 września 2020 roku KRUK podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK1 (Obligacje). Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 25 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 4,8 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ oraz Ipopema Securities. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sep 01 2020

Akcjonariusze KRUK S.A. zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 rok w formie skupu akcji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 zatwierdziło wynik Spółki za 2019 rok, a także udzieliło absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. Akcjonariusze zdecydowali również o wypłacie zysku za 2019 rok w formie skupu akcji. Poprawa  wyników w 2 kwartale 2020 pomogła w podjęciu decyzji o przeznaczeniu części zysku za 2019 rok w wysokości 95 mln zł na wypłatę dla akcjonariuszy. Akcje będą skupywane po 350 zł.

Aug 28 2020

W 2 kwartale KRUK wypracowuje 43 mln zł zysku netto i zamyka 1 półrocze 2020 z EBITDA gotówkową w wysokości 591 mln zł

KRUK opublikował raport za 1 półrocze 2020 roku. Zysk netto w 2 kwartale 2020 wyniósł 43 mln zł, a w ujęciu półrocznym KRUK zmniejszył stratę do kwoty – 19 mln zł.  Konsensus PAP złożony z 6 biur maklerskich przewidywał średni wynik netto za 2 kwartał na poziomie 4,2 mln zł. Na poprawę wyniku kwartał do kwartału wpłynęła przede wszystkim mniejsza niż na koniec 1 kwartału 2020 roku ujemna aktualizacja wartości portfeli nabytych (-74 mln zł do -125 mln zł) oraz zrealizowane oszczędności. KRUK w 2 kwartale 2020 roku zredukował koszty operacyjne o 26 mln zł względem kwartału poprzedniego oraz o 41 mln zł w porównaniu do budżetu. Jednocześnie Spółka wypracowała EBITDA gotówkową w wysokości 591 mln zł, więcej o 5% względem pierwszej połowy roku 2019. 

Aug 24 2020

KNF daje zielone światło dla publicznych emisji obligacji KRUKa

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej ze wszystkich serii nie wyższej niż 700 mln zł, który został złożony 21 kwietnia 2020 roku.

Jul 28 2020

KRUK chce podzielić się zyskiem za 2019 rok z akcjonariuszami

Zarząd KRUK S.A. 27 lipca 2020 roku podjął decyzję o zamiarze rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 rok na skup akcji własnych Spółki po cenie 350 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia lub na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję.