Aktualności

Sep 07 2020

KRUK rusza z pierwszą emisją obligacji pod VII Programem obligacji

7 września 2020 roku KRUK podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK1 (Obligacje). Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 25 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 4,8 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ oraz Ipopema Securities. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sep 01 2020

Akcjonariusze KRUK S.A. zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 rok w formie skupu akcji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 zatwierdziło wynik Spółki za 2019 rok, a także udzieliło absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. Akcjonariusze zdecydowali również o wypłacie zysku za 2019 rok w formie skupu akcji. Poprawa  wyników w 2 kwartale 2020 pomogła w podjęciu decyzji o przeznaczeniu części zysku za 2019 rok w wysokości 95 mln zł na wypłatę dla akcjonariuszy. Akcje będą skupywane po 350 zł.

Aug 28 2020

W 2 kwartale KRUK wypracowuje 43 mln zł zysku netto i zamyka 1 półrocze 2020 z EBITDA gotówkową w wysokości 591 mln zł

KRUK opublikował raport za 1 półrocze 2020 roku. Zysk netto w 2 kwartale 2020 wyniósł 43 mln zł, a w ujęciu półrocznym KRUK zmniejszył stratę do kwoty – 19 mln zł.  Konsensus PAP złożony z 6 biur maklerskich przewidywał średni wynik netto za 2 kwartał na poziomie 4,2 mln zł. Na poprawę wyniku kwartał do kwartału wpłynęła przede wszystkim mniejsza niż na koniec 1 kwartału 2020 roku ujemna aktualizacja wartości portfeli nabytych (-74 mln zł do -125 mln zł) oraz zrealizowane oszczędności. KRUK w 2 kwartale 2020 roku zredukował koszty operacyjne o 26 mln zł względem kwartału poprzedniego oraz o 41 mln zł w porównaniu do budżetu. Jednocześnie Spółka wypracowała EBITDA gotówkową w wysokości 591 mln zł, więcej o 5% względem pierwszej połowy roku 2019. 

Aug 24 2020

KNF daje zielone światło dla publicznych emisji obligacji KRUKa

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej ze wszystkich serii nie wyższej niż 700 mln zł, który został złożony 21 kwietnia 2020 roku.

Jul 28 2020

KRUK chce podzielić się zyskiem za 2019 rok z akcjonariuszami

Zarząd KRUK S.A. 27 lipca 2020 roku podjął decyzję o zamiarze rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 rok na skup akcji własnych Spółki po cenie 350 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia lub na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję.

Jul 13 2020

Spłaty w II kwartale 2020 roku wyniosły 417 mln zł

Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły za całe pierwsze półrocze 2020 roku 894 mln zł, czyli o 2% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Jednocześnie, w pierwszym półroczu każdy z rynków, na którym operacyjnie działa KRUK, został dotknięty przez COVID-19, w różnym stopniu przez samą pandemię jak i wynikające z niej ograniczenia. W konsekwencji wyższy wynik pierwszego półrocza o 2% w zestawieniu z 2019 rokiem to przede wszystkim efekt rekordowego I kwartału. Łączna wartość spłat w II kwartale 2020 wyniosła 417 mln zł i jest o 7 % niższa, niż wynik II kwartału w roku ubiegłym i o 13% niższa od spłat I kwartału 2020 roku.

May 30 2020

COVID-19 obniżył wyniki KRUKa w 1 kwartale o ponad 125 mln zł

KRUK w pierwszej części 2020 roku – podsumowanie:

May 22 2020

Pomimo mocnej EBITDA gotówkowej COVID-19 przekłada się na szacowaną stratę finansową Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku

KRUK pomimo rekordowych spłat w I kwartale 2020 roku oraz szacowanej rekordowej EBITDA gotówkowej*, ale zgodnie z wymogami księgowymi (MSSF 9), uwzględnił oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 przy szacowaniu wstępnych wyników za I kwartał i dokonał weryfikacji spodziewanych, przyszłych wpłat. W konsekwencji Grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli w wysokości -125 mln zł, co przełożyło się na wstępnie szacowaną, skonsolidowaną stratę netto Grupy w wysokości 62 mln zł za 1 kwartał 2020 roku. Szacowana wstępna EBITDA gotówkowa Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł i była o 15% większa w stosunku do roku poprzedniego.

May 01 2020

Zmiany w zarządzie KRUK S.A.

W dniu 30.04.2020 roku KRUK S.A. poinformowała o zmianach w składzie zarządu spółki. Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Dotychczasową funkcję będzie pełnić do 28 maja tego roku. Równocześnie Piotr Krupa zarekomendował Radzie Nadzorczej KRUK S.A., aby z dniem 29 maja do zarządu spółki dołączył Piotr Kowalewski, który od ponad 16 lat ściśle współpracował z Agnieszką w KRUKu i budował z nią wspólną wizję i rozwój obszaru zarządzania wierzytelnościami. Piotr (39 lat) aktualnie pełni rolę dyrektora odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Niezabezpieczonymi Wierzytelnościami Detalicznymi w całej Grupie KRUK.

Apr 22 2020

KRUK rozpoczyna prace nad VII Programem Emisji Obligacji Publicznych

Zarząd KRUK S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł. W jego ramach Spółka będzie mogła  przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych (Obligacje) przez kolejny rok od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.