Nov 07 2011

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy KRUK po trzech kwartałach 2011 roku

§ rekordowe 426 mln zł inwestycji w portfele wierzytelności od stycznia do września i ponad 52 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2011

§ rozpoczęcie działalności operacyjnej w Czechach oraz plany wejścia na rynek węgierski

§ promocja strategii windykacyjnej Grupy KRUK

o w Polsce poprzez kontynuację kampanii reklamowej i lokowanie produktu w serialu telewizyjnym

o w Rumunii rozpoczęcie kampanii edukacyjno-marketingowej, jako pierwszy podmiot windykacyjny w historii tego rynku

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i wiodący podmiot na rynku rumuńskim, narastająco po trzech kwartałach 2011 roku zanotowała dynamiczne wzrosty na wszystkich poziomach rachunku wyników. Rok do roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 58% , zysk operacyjny wzrósł o 109%, a zysk netto zwiększył się o 82%.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy KRUK /w mln zł/

W trzecim kwartale 2011 roku Grupa KRUK wypracowała 66,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 16,1 mln zł zysku operacyjnego i 13,1 mln zł zysku netto.

„Wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych za trzy kwartały to duży sukces Grupy KRUK. Warto także podkreślić, że po trzech kwartałach tego roku mamy już wyższe wyniki finansowe niż w całym 2010 roku. Skonsolidowane przychody są wyższe o 16%, zysk operacyjny o 69%, a zysk netto o 45% od zanotowanych w całym 2010 roku. Istotnym elementem skuteczności operacyjnej Grupy KRUK jest konsekwentne realizowanie naszej strategii rozkładania dłużnikom długu na raty i wspierania naszego pozytywnego przekazu kampaniami reklamowymi i edukacyjnymi. W Polsce od września do grudnia w reklamach telewizyjnych, prasowych oraz w nowej formule product/idea placement w popularnym serialu prowadzimy kampanię edukacyjną skierowaną do osób zadłużonych. Po raz pierwszy i jako jedyni do tej pory prowadzimy także podobne działania edukacyjne z wykorzystaniem spotów telewizyjnych w Rumunii. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Od stycznia do końca września 2011 roku Grupa KRUK kupiła 33 nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej ponad 3,1 mld zł. Nakłady inwestycyjne na nabycie nowych portfeli były rekordowe w historii firmy i wyniosły 426 mln zł – to o 341% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kupione portfele wierzytelności w 95% pochodziły od instytucji finansowych, głównie banków.

„Obserwujemy największą od lat podaż portfeli. Dynamiczny wzrost udzielanych kredytów konsumpcyjnych w ostatnich latach, w czasie spowolnienia gospodarczego spowodował wzrost portfela niespłaconych kredytów i wzrost skłonności do sprzedaży pakietów wierzytelności przez banki. Spodziewamy się podwojenia wielkości rynku zakupów wierzytelności w Polsce w 2011 roku w stosunku do 2010 roku. Obecnie mamy informacje o chęci sprzedaży przez banki około 30 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ponad 3,5 mld zł. Dodatkowo instytucje finansowe przewidują, że także w kolejnym roku można się spodziewać dużej podaży z ich strony. Banki dążą i będą dążyć do poprawy jakości swoich aktywów i coraz chętniej pozbywają się NPL /non-performing loan/, czyli niespłaconych pożyczek i kredytów. Jakość portfeli jest dobra w porównaniu chociażby z sytuacją, jaka miała miejsce jeszcze rok temu. Lepsza jakość portfeli powoduje, że automatycznie rośnie ich cena. Średnie ceny portfeli wierzytelności detalicznych wynoszą około 17% wartości nominalnej.” – mówi Piotr Krupa. „Na rynku rumuńskim obserwujemy podobny trend jak w Polsce, z tym że utrzymują się tam niższe ceny, które są wynikiem charakterystyki spraw w Rumunii i mniejszej niż w Polsce konkurencji. Oczekujemy, że w 2011 roku rynek zakupów wierzytelności w Rumunii przynajmniej utrzyma poziom z 2010 roku.” – dodaje Piotr Krupa.

W okresie trzech kwartałów 2011 roku spłaty na portfelach wierzytelności nabytych wyniosły ponad 234 mln zł i były wyższe o 67% rok do roku. Przychody z portfeli wierzytelności Grupy KRUK po trzech kwartałach 2011 roku wyniosły 157 mln zł i były o 85% wyższe od zanotowanych w tym samym okresie 2010 roku. Grupa KRUK pokazuje konsekwentnie w 2011 roku wyższą efektywność kosztową niż w 2010 roku. Koszty jako procent spłat po trzech kwartałach stanowiły 27,5% i są poniżej poziomu 31% notowanego w 2010 roku.

Windykacja na zlecenie /inkaso/, druga obok windykacji własnych portfeli długów „noga biznesowa” Grupy KRUK, wygenerowała w okresie trzech kwartałów 2011 roku przychody na poziomie 30,7 mln zł. Wartość nominalna spraw inkaso obsługiwanych w tym okresie wynosiła 3,2 mld zł i była wyższa o 14% rok do roku. Biznes inkaso pozostaje wysoko rentowny i ma dla KRUK-a strategiczne znaczenie ze względu na synergie z biznesem zakupu wierzytelności.

„Obserwujemy jednak, że w okresie spowolnienia akcji kredytowej, niektóre banki zmniejszyły wolumen spraw oddawanych do inkasa. Następuje natomiast przesunięcie spraw z inkasa do sprzedaży wierzytelności.” – mówi Piotr Krupa.

Grupa KRUK z sukcesem pozyskuje finansowanie inwestycji poprzez emisje obligacji oraz zaciąganie kredytów. Od stycznia do końca września 2011 roku Grupa KRUK wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 256 mln zł i zawarła umowy na kredytowe o łącznej kwocie 125 mln zł. W planach jest dalsze finansowanie działalności operacyjnej długiem. Od lipca Grupa zwiększyła swoją elastyczność w pozyskiwaniu finansowania poprzez zwiększenie dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia z 1,7 do 2,5 (dług odsetkowy netto do kapitałów własnych).

Rozwój produktów: Rejestr Dłużników ERIF i Pożyczka NOVUM

Stały rozwój notuje Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. – spółka z Grupy KRUK i jedno z trzech działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Na koniec trzeciego kwartału 2011 roku w Rejestrze Dłużników ERIF było blisko 1 mln rekordów, wzrost o blisko 30% wobec drugiego kwartału. RD ERIF jest jedyną audytowaną i zweryfikowaną pod względem jakości bazą BIG. Grupa KRUK rozwija także nowy projekt „Pożyczka NOVUM” – produkt skierowany do byłych dłużników – osób, które regularnie wywiązały się z porozumień ratalnych i już spłaciły zadłużenie w KRUKu. Są to osoby, które z powodu swojej negatywnej historii kredytowej są wykluczone z rynku bankowego. W okresie trzech kwartałów 2011 roku KRUK sprzedał ponad 3,2 tys. sztuk „Pożyczek NOVUM”, o 30% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

KRUK planuje wejście na rynek węgierski w I poł. 2012 roku

W październiku Grupa KRUK podpisała umowę nabycia węgierskiej spółki SH Money, która nie prowadzi działalności operacyjnej, ale ma licencję na nabywanie wierzytelności na Węgrzech. Zamknięcie transakcji zakupu spółki nastąpi po otrzymaniu zgody węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Wejście na rynek węgierski jest kolejnym krokiem Grupy KRUK w celu budowania największej firmy windykacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Rynek sprzedaży wierzytelności konsumenckich w Europie Środkowej jest stosunkowo młody. Za wyjątkiem kilku międzynarodowych graczy nie ma na nim podmiotów o takiej skali i kompleksowości operacyjnej jak KRUK. W Rumunii, na Węgrzech i w Czechach rynek firm windykacyjnych jest rozdrobniony i zazwyczaj skala działalności funkcjonujących tam podmiotów jest zauważalnie mniejsza.

„Według wstępnych szacunków nakłady inwestycyjne na zakupy wierzytelności na Węgrzech wyniosą około 50-75 mln zł rocznie. Pod względem wartości udzielanych kredytów detalicznych, niehipotecznych, rynek węgierski jest zbliżony do wielkością do rynku rumuńskiego i czeskiego. Spodziewamy się istotnego zainteresowania banków sprzedażą wierzytelności ze względu na trudną sytuacje gospodarczą na Węgrzech.” – mówi Piotr Krupa.

W październiku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie podatku VAT od nabycia wierzytelności nieregularnych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nabycie takich wierzytelności przez firmy windykacyjne nie podlega opodatkowaniu VAT. „Wyrok Trybunału jest bardzo ważny i wyznacza korzystny kierunek orzecznictwa dla całej branży windykacyjnej. Dotychczas mieliśmy w kraju niejednolite stanowisko organów podatkowych w tej sprawie. Możemy teraz spodziewać się rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny zgodnego z wykładnią ETS.” – mówi Piotr Krupa.