Nov 13 2013

KRUK startuje z programem publicznej oferty obligacji o wartości do 150 mln zł

W dniu 8 listopada 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy Programu Emisji Obligacji spółki KRUK S.A. sporządzony w związku z publiczną ofertą i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł.

Prospekt Emisyjny Podstawowy został opublikowany 13 listopada br. i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta – spółki KRUK www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A.  www.bdm.pl.

Prospekt Emisyjny jest ważny do 8 listopada 2014 roku.

Obligacje będą oferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze emisji obligacji na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji. Publiczna emisja obligacji spółki KRUK jest skierowana do nieograniczonej liczby inwestorów.

Liczba oferowanych obligacji, okres zapadalności oraz oprocentowanie obligacji zostaną podane w Ostatecznych Warunkach Emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu i zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z ich treścią, nie późnej niż przed rozpoczęciem subskrypcji danej serii obligacji. Ostateczne Warunki Emisji zostaną opublikowane na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A.  www.bdm.pl.

Wpływy z emisji Obligacji wszystkich serii zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej lub inwestycyjnej podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK lub na refinansowanie zadłużenia spółki KRUK lub na finansowanie rozwoju Grupy KRUK poprzez akwizycje, tj. nabywanie akcji, udziałów i aktywów przedsiębiorstw.

– Planujemy przeprowadzenie oferty publicznej pierwszej serii obligacji jeszcze w listopadzie. Przed emisją opublikujemy szczegóły oferty, które będą precyzowały wielkość oferty i oprocentowanie, jakie zaoferujemy nabywcom obligacji. W Prospekcie określiliśmy, że cena emisyjna obligacji w ofercie publicznej nie będzie wyższa niż 1 tys. zł, a termin wykupu dla poszczególnych serii nie będzie dłuższy niż 5 lat. Nasze niepubliczne emisje obligacji spotykają się z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów instytucjonalnych, a obligatariusze dopytują nas o kolejne emisje. Chcemy również dać możliwość wszystkim inwestorom indywidualnym zainwestowania w obligacje spółki, która dynamicznie się rozwija, ma bardzo dobre perspektywy wzrostu oraz jest liderem na rynku krajowym i ma szeroką ekspozycję na rynki w Europie Środkowej.  – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na niepublicznym rynku obligacji. Do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji spółki KRUK o łącznej wartości nominalnej ponad 500 mln zł z terminami wykupu w latach 2014-18.