Aug 31 2011

Grupa KRUK zakończyła pierwsze półrocze 2011 roku rekordowymi wynikami finansowymi

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i wiodący podmiot na rynku rumuńskim, zanotowała w pierwszym półroczu 2011 roku dynamiczne wzrosty na wszystkich poziomach rachunku wyników:

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 66%
  • Zysk operacyjny wzrósł o 163%
  • Zysk netto zwiększył się o 124%

 

 

„Wypracowane w pierwszym półroczu wyniki finansowe są dużym sukcesem i potwierdzają skuteczność naszej strategii rozkładania dłużnikom długu na raty i wspierania naszego pozytywnego przekazu kampaniami telewizyjnymi. Nasza wysoka skuteczność w negocjacjach z dłużnikami pozwala na oferowanie najwyższych cen w aukcjach na zakup portfeli wierzytelności. Dzięki temu umocniliśmy naszą pozycję rynkową osiągając ponad 50 procent udziału w rynku zakupów wierzytelności w Polsce i w Rumunii. W pierwszym półroczu 2011 nasze inwestycje w zakup portfeli wierzytelności były rekordowe i przekroczyły 317 mln zł, o 314 procent więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Szczególnie w drugim kwartale byliśmy aktywni w zakupie pakietów wierzytelności, inwestując ponad 248 mln zł. W całym półroczu nabyliśmy 22 pakiety wierzytelności detalicznych. Blisko 98 procent pakietów pochodzi od instytucji finansowych, reszta to wierzytelności telekomunikacyjne. Rozwijamy także usługi inkasa, które mają dla Grupy znaczenie strategiczne z uwagi na synergie z biznesem zakupu wierzytelności. mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Dynamiczny wzrost biznesu w pierwszym półroczu miał pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe i uzyskiwane marże. Przychody po pierwszym półroczu tego roku stanowią już 75 procent sprzedaży osiągniętej w całym 2010 roku. Jeszcze lepiej wygląda porównanie wyników finansowych. Na koniec półrocza zysk operacyjny i zysk netto stanowią już odpowiednio 114 i 108 procent wyników całego roku 2010. Warto podkreślić wyniki uzyskiwane na rynku rumuńskim. Przychody wypracowane na tym rynku wzrosły o 109 procent do poziomu 44,5 mln zł. Jesteśmy nastawieni na rozwój biznesu na innych rynkach zagranicznych. W Czechach kończymy już organizację struktur spółki zależnej i spodziewamy się przejęcia pierwszego portfela wierzytelności do obsługi jesienią tego roku. Z uwagą przyglądamy się także innym krajom regionu, gdzie podobnie jak w Polsce i w Rumunii można powielić sukces modelu biznesowego KRUKa.” – dodaje Piotr Krupa.

W pierwszym półroczu 2011 roku spłaty  na portfelach wierzytelności nabytych wyniosły 144 mln zł i były wyższe o 61% rok do roku. Przychody z portfeli wierzytelności Grupy KRUK w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 102 mln zł i były o 100% wyższe od zanotowanych w tym samym okresie 2010 roku.

Grupa KRUK z sukcesem pozyskuje finansowanie inwestycji poprzez emisje obligacji oraz zaciąganie kredytów. Od początku 2011 roku Grupa wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 176 mln zł i zawarła umowy na kredyty rewolwingowe o łącznej kwocie 105 mln zł. W planach jest dalsze finansowanie działalności operacyjnej długiem. Od lipca Grupa zwiększyła swoją elastyczność w pozyskiwaniu finansowania poprzez zwiększenie dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia z 1,7 do 2,5 (dług odsetkowy netto do kapitałów własnych).

Nowe projekty w Polsce o silnym potencjale wzrostu

Stały rozwój notuje Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. – spółka z Grupy KRUK i jedno z trzech działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Po pierwszym półroczu 2011 roku w Rejestrze Dłużników ERIF było niemal 750 tys. rekordów. To oznacza, że w ciągu trzech miesięcy liczba obecnych tam długów wzrosła aż o ponad 30%. Wartość zadłużeń wpisanych do rejestru przekroczyła 3 miliardy złotych (to o 20% więcej niż na koniec marca br.).

Grupa KRUK rozwija także nowy projekt „Pożyczka NOVUM” – produkt skierowany do byłych dłużników – osób, które regularnie wywiązały się z porozumień ratalnych i już spłaciły zadłużenie w KRUKu. Są to osoby, które z powodu swojej negatywnej historii kredytowej  są wykluczone z rynku bankowego. W pierwszym półroczu 2011 roku o 134 % zwiększyła się liczba sprzedanych „Pożyczek NOVUM”.