Sep 02 2013

51 mln zysku netto w I półroczu

Podsumowanie i najważniejsze dane finansowe Grupy KRUK w I półroczu 2013 roku:

ü  Grupa KRUK wypracowała 198,9 mln zł przychodów skonsolidowanych – wzrost 25% rok do roku

ü  Zysk netto wzrósł o 57% i wyniósł 50,7 mln zł

ü  Grupa KRUK wzmacnia pozycję lidera rynku wierzytelności w krajach, w których działa – 26% udział na rynku zakupów portfeli wierzytelności /PL, CZ, SK i RO/ i blisko 25% udział w rynku inkaso /PL i RO/

ü  Na zakup portfeli wierzytelności Grupa przeznaczyła w I półroczu 2013 r. 184 mln zł, czyli o 91% więcej w porównaniu do I półrocza 2012 r.

ü  Grupa kupiła w I półroczu tego roku 26 portfeli wierzytelności, głównie od instytucji bankowych, w tym 7 portfeli w Polsce, 11 w Rumunii oraz 8 w Czechach i na Słowacji, o łącznej wartości nominalnej ponad 1,6 mld zł

ü  Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 239,6 mln zł i były o 11% wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

ü  Marża na działalności inkaso wyniosła 12,2 mln zł i była wyższa o 129% od marży wypracowanej w pierwszej połowie 2012 roku, głownie dzięki wyższemu wynikowi na inkasie korporacyjnym osiągniętemu w I kw. 2013 r.

ü  Pozytywny wpływ na wynik miała aktualizacja wartości godziwej aktywów w wysokości 7,9 mln zł

ü  Wartość godziwa portfeli wierzytelności na bilansie Grupy wyniosła prawie 1 mld zł – jest to solidna baza dla wyników w przyszłych okresach W okresie styczeń – sierpień 2013 r. KRUK wyemitował obligacje za 185 mln zł, wykupując obligacje za 43 mln zł

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy KRUK

Komentarz do wyników:

– Grupy KRUK w pierwszym półroczu są w naszej ocenie bardzo dobre. Wynik netto wzrósł o 57% w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku. Bardzo udany pod względem operacyjnym i inwestycyjnym był dla KRUK-a drugi kwartał. Inwestycje w nabycie pakietów wierzytelności w okresie kwiecień-czerwiec tego roku przekroczyły 135 mln zł i były o 61% wyższe w porównaniu do drugiego kwartału roku ubiegłego. Warto podkreślić także, że osiągnięte wyniki były wyższe od konsensusu prognoz analityków giełdowych na drugi kwartał 2013r. – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

– W pierwszym półroczu tego roku spłaty z portfeli wierzytelności własnych wzrosły o 11% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku i wyniosły prawie 240 mln zł. W Polsce mieliśmy w drugim kwartale kolejną obniżkę stóp procentowych, która przełożyła się na niższe koszty finansowe KRUKa oraz miała pozytywny wpływ na wynik netto Grupy w pierwszym półroczu. Dodatkowo sprzyjała nam sytuacja na rynku walutowym, na którym doszło do umocnienia leja rumuńskiego.  – dodaje Piotr Krupa.

W Polsce w pierwszym półroczu tego roku sprzedano wierzytelności konsumenckie o rekordowej wartości nominalnej 5 mld zł. Łącznie nakłady na nabycie pakietów wierzytelności w tym segmencie wyniosły w pierwszym półroczu 440 mln zł. W Rumunii wartość nominalna wierzytelności sprzedanych w pierwszym półroczu wyniosła 0,7 mld zł. Rynek portfeli detalicznych w Czechach i na Słowacji pozostaje stabilny. Wartość nominalna wierzytelności nabytych w Czechach i na Słowacji w pierwszym półroczu wyniosła 0,8 mld zł, nakłady na nabycie tych pakietów wyniosły 0,2 mld zł.

– W pierwszym półroczu 2013 roku aktywnie nabywaliśmy portfele, inwestując ponad 184 mln zł, czyli o 91% więcej niż w pierwszym półroczu 2012 r. Inwestycje umocniły Grupę KRUK na pozycji lidera na rynku zakupu wierzytelności w krajach Europy Środkowej. Mamy 26 procentowy udział w rynku pod względem wielkości nakładów na pakiety wierzytelności. – mówi Piotr Krupa.

Działalność inkaso wygenerowała 12,2 mln zł marży w pierwszym półroczu 2013 roku, o 129% więcej niż w pierwszym półroczu 2012 r. Przychody z inkaso w pierwszym półroczu tego roku  wyniosły 22,7 mln zł, wobec 15,9 mln zł przychodów w pierwszym półroczu 2012 roku. Na wzrost przychodów oraz marży inkaso w pierwszym półroczu 2013 roku wpływ miało zakończenie w pierwszym kwartale 2013 roku procesu dochodzenia dużej korporacyjnej wierzytelności.

Działalność Biura Informacji Gospodarczej – RD ERIF BIG oraz pożyczek Novum wygenerowała łącznie 5,2 mln zł przychodów, co daje wzrost o 50% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.  Wielkość bazy RD ERIF BIG na koniec I półrocza 2013 wyniosła ponad 1,5 mln wpisów, a liczba udzielonych pożyczek w I półroczu 2013 wyniosła ponad 4,5 tys. i była o 35% większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.